Innkjøp – et uforløst potensial i ditt selskap?

Et selskap sine kostnader kan overordnet deles i to; lønn og innkjøp. For de fleste virksomheter er innkjøp den klart største av disse to. Tar man en gjennomgang av regnskapene til alle norske selskaper ser man at av de totale kostnader er over 80 % innkjøpsrelaterte kostnader. Trenden er at andelen øker som følge av et sterkere fokus på kjernevirksomheten, og dermed mer outsourcing. Til tross for at innkjøp som regel utgjør majoriteten av kostnadene er det bemerkelsesverdig hvor lite fokus innkjøp har i flere selskaper.

Aktiv og tidlig deltagelse fra innkjøp kombinert i en strukturert og analytisk anskaffelsesprosess sikrer konkurransedyktige priser – og kan ofte gi besparelser i størrelsesorden 20-30%. Når vi da vet at 80 % av kostnadene til virksomhetene er innkjøp, sier det seg selv at verdien av innkjøp som en katalysator for å redusere kostnader er betydelig. Pengene hentes ut raskt, og går rett på bunnlinjen!

I tillegg til direkte kostnadsbesparelser vil en god innkjøpsorganisasjon kunne skape ytterligere verdi. Gjennom tett dialog med leverandørene, og forståelse av trender og innovasjoner i leverandørmarkedet vil innkjøp kunne bidra til mer effektiv drift og akselerere endringer og innovasjon.

Basert på vår erfaring har mange selskaper i Norge et uforløst potensial innenfor innkjøp som kan hentes ut gjennom en tøffere satsing og en mer helhetlig og strategisk tangegang rundt fagfeltet.

For å få ut potensialet som ligger i innkjøp kreves riktig kompetanse i innkjøpsorganisasjonen. En god innkjøpsorganisasjon må inneha sterk kompetanse innen flere områder, og tre områder er spesielt viktige. Analytisk kompetanse blir stadig viktigere for å trekke ut og formidle innsikt fra store datamengder. Relasjonelle ferdigheter er viktig for å sikre et godt samarbeid med leverandørene, også i etterkant av krevende forhandlinger. I tillegg kreves strategisk og forretningsmessig forståelse for å kunne tilpasse innkjøpsstrategien til de ulike kategoriene, og forstå bedriftens behov. Til tross for viktigheten av innkjøp og kravet til sterk og bred kompetanse ser vi ofte at innkjøp har lavere anseelse i selskapene enn andre funksjoner som f.eks. salg og markedsføring. For å få tilgang til de beste ressursene mener vi derfor det er helt sentralt at det over tid satses på innkjøp, og at verdien av innkjøp kommuniseres ut til organisasjonen.

Flere bransjer i Norge vil i årene fremover stå foran store markedsendringer og tøffere global konkurranse. For å møte den nye hverdagen og sikre konkurransedyktigheten er det kritisk at innkjøp er på konsernledelsens dagsorden og at det investeres tilstrekkelig ressurser for å hente ut verdien som ligger i mer profesjonaliserte innkjøp. Det kan plutselig være for sent!

Leave a comment